navodila-1024x683

Navodila in pojasnila FURS niso več zavezujoča

Ena izmed novosti novele Zakona o davčnem postopku (ZDavp-2l), ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije (št. 91/2015) in je pričel veljati 15.12.2015 je tudi sprememba v 2. odstavku 13. člena istega zakona, ki govori o pravici do informiranja.

Drugi člen Zakona o davčnem postopku se od 15.12.2015 naprej glasi:
”Navodila in pojasnila, ki jih v zvezi z izvajanjem predpisov z delovnega področja davčnega organa izda minister ali ministrica (v nadaljnjem besedilu: minister), pristojen za finance, oziroma predstojnik ali predstojnica Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: predstojnik), se objavijo na spletni strani izdajatelja, skupaj z opozorilom, da niso pravni vir.”
Sprememba nam torej pravi, da se pojasnila in navodila objavljena na spletni strani FURS-a sicer objavijo, niso pa pravni vir in sodišče pri odločanju v davčnih zadevah ni vezano na ta pojasnila in navodila. 13. člen bi naj bil tako usklajen z načelom zakonitosti po katerem davčni organ odloča v davčnih zadevah samostojno v okviru in na podlagi mednarodnih pogodb, zakonov in podzakonskih predpisov ZDavp-2 in ZFU.

Na drugi strani imamo sodbo Vrhovnega sodišča RS X Ips 76/2014, v kateri je Vrhovno sodišče odločilo, da pojasnila še takrat DURS-a, ki ustrezajo definiciji navodil in pojasnil iz 13. člena ZDavp-2 zagotavljajo, da bo praksa davčnih organov enotna oziroma je njihov namen poenotenje te prakse. Nadalje je v tej sodbi odločeno, da je treba konkretno odločitev davčnega organa, ki samovoljno odstopa od tovrstnih pojasnil, pa ta niso bila preklicana ali nadomeščena z novimi pojasnili, obravnavati kot odstop od ustaljene prakse davčnih organov.
Prav tako so v skladu s 93. členom Zakona o javnih uslužbencih le-ti dolžni ravnati v skladu s predpisi, ki so v pojasnilu FURS-a iz dne 22.12.2015 so ti označeni tudi kot navodila in pojasnila, objavljena na spletnih straneh. Iz tega je moč sklepati, da so uslužbenci FURS-a dolžni v svojih postopkih ravnati v skladu z navodili in pojasnili objavljenimi na spletni strani FURS-a. V kolikor uslužbenci FURS-a ne bi ravnali v skladu s temi navodili in pojasnili, bi šlo za kršitev delovne obveznosti.

V pojasnilu FURS-a iz dne 22.12.2015 še piše, da je z novo določbo tudi jasneje opredeljen namen objave navodil in pojasnil. Konkretiziral bi se naj 7. člen ZDavp-2, ki ureja načelo gotovosti in seznanjenosti in pomoči ter 6. člen ZFU o preglednosti in predvidljivosti delovanja finančne uprave. Naše mnenje je, da je sprememba 13. člena ZDavp-2, ravno v nasprotju s 6. členom ZFU in 7. členom ZDavp-2. Takšno delovanje davčnega organa ni ne pregledno ne predvidljivo, kot bi to v skladu s 6. členom ZFU naj bilo, hkrati pa ni izpolnjeno načelo gotovosti, ki pravi, da ima zavezanec za davek pravico biti vnaprej seznanjen s svojimi pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz tega zakona (op.p. ZDavp-2).

Comments are closed.