DAVČNE-NOVOSTI-1024x683

Davčne novosti v letu 2017 skladno z ZDavP-2J

V novem letu se na področju Zakona o davčnem postopku obeta nekaj sprememb. Zato vam v tokratnem prispevku na blogu želimo predstaviti 3 najpomembnejše spremembe na tem področju.

       (1) Predizpolnjen REK za samozaposlene

Nova določba 353.a člena ZDavP-2 določa, da davčni organ sestavi predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost, za zavezance:

–       ki so sami zavarovanci po zakonih o obveznem zavarovanju in so sami dolžni izračunati in plačati prispevke za socialno varnost ter

–       za katere davčni organ razpolaga s podatki za določitev osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost.

Gre za zavarovance: samozaposlene osebe, družbenike, zavezance, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (t.i. popoldanci), kmečke zavarovance (obvezno in prostovoljno vključene v obvezno socialno zavarovanje), prostovoljno vključene v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zavarovanje za primer brezposelnosti.

Davčni organ bo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga, za navedene zavezance sestavil predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost ter ga odložil v sistem eDavki najpozneje do 10. v mesecu za pretekli mesec. Če podatki v predizpolnjenem obračunu prispevkov za socialno varnost, ki jih je pripravil davčni organ, niso pravilni in/ali popolni ali če davčni organ v sistem eDavki ni odložil predizpolnjenega obračuna prispevkov za socialno varnost, mora zavezanec sam predložiti obračun prispevkov za socialno varnost najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec. Zavezanec bo moral sam v obračunu prispevkov za socialno varnost posredovati morebitne spremembe osnov, ki bi bile posledica uveljavljanja določenih pravic (bolniški stalež, starševski dopust) ali če se odloči za spremembo (povišanje, znižanje) zavarovalne osnove.

Za zavezance, za katere bodo predizpolnjeni podatki v obračunu prispevkov za socialno varnost pravilni in popolni, se dodatna aktivnost v zvezi z obračunom prispevkov za socialno varnost ne bo zahtevala. Po določbi petega odstavka 353.a člena ZDavP-2 bo v tem primeru predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost postal obračun prispevkov za socialno varnost, ki bo tudi izvršilni naslov v skladu z drugim odstavkom 145. člena ZDavP-2.

Z obračunom prispevkov za socialno varnost za mesec januar 2017 se institut predizpolnjenega obračuna prispevkov za socialno varnost uvaja za samozaposlene in družbenike, za ostale zavarovance (osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, kmete, prostovoljno vključene v obvezno socialno zavarovanje, osebe, ki opravljajo versko službo) pa z obračunom prispevkov za socialno varnost za januar 2018.

     (2) Davčni obračun v postopku davčnega nadzora

Uvede se nov institut – predložitev davčnega obračuna ali popravka davčnega obračuna v postopku davčnega inšpekcijskega nadzora, katerega namen je okrepiti sodelovanje zavezanca z davčnim organom, kadar se zavezanec strinja z ugotovitvami inšpektorja. S tem se skrajša čas davčnega inšpekcijskega nadzora, nižje so obresti od dodatno ugotovljene obveznosti, davčni zavezanec pa ne bo sankcioniran za prekršek.

Davčni zavezanec tako lahko v 20. dneh po vročitvi zapisnika predloži davčni obračun, kjer upošteva ugotovitve davčnega organa, navedene v zapisniku in hkrati plača davek, ugotovljen v tem obračunu, skupaj s 5% obrestmi od poteka roka za plačilo do predložitve obračuna.

      (3) 5 dnevni zamik plačila prispevkov in davčnega odtegljaja

Novela ZDavP-2J s spremembo 283., 325. in 374. člena ZDavP-2 uvaja 5-dnevni zamik pri plačilu davčnega odtegljaja in obveznih prispevkov za socialno varnost, ki se plačujejo v obračunu davčnega odtegljaja (REK obrazci, ODO-1). Sprememba se nanaša na plačilo obračunanega davčnega odtegljaja ter prispevkov za socialno varnost od vseh izplačil dohodka od 1. januarja 2017 dalje. Rok, v katerem mora plačnik davka predložiti obračun davčnega odtegljaja davčnemu organu, ostaja nespremenjen: plačnik davka mora to storiti najpozneje na dan izplačila dohodka.

Izjema je z novim drugim odstavkom 283. člena ZDavP-2 določena za rok plačila davčnega odtegljaja in obveznih prispevkov za socialno varnost pri izplačilu pokojnine v mesecu decembru, in sicer mora Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za ta izplačila izračunan davčni odtegljaj in prispevke za socialno varnost plačati najpozneje na dan izplačila dohodka.

Ob tem velja opozoriti, da rok za plačilo posebnega davka na določene prejemke ostaja nespremenjen oziroma še vedno ostaja določen v treh dneh po izplačilu dohodka (v skladu z Zakonom o posebnem davku na določene prejemke, v katerega nova ureditev v ZDavP-2 ne posega). Rok za plačilo dajatve od dohodka za začasno ali občasno delo upokojencev pa ostaja določen na dan izplačila dohodka (v skladu s tretjim odstavkom 27.f člena Zakona o urejanju trga dela).

Na enak način se tudi na področju davka od dohodkov pravnih oseb z novelo ZDavP-2-J spreminja rok iz 374. člena za plačilo davčnega odtegljaja od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov po 70. členu ZDDPO-2 (plačilo davčne obveznosti po t.i. ODO-1 obračunu).

vir:FURS

Comments are closed.